RADIONL Groningn Program Associated Data

content/11.PNG (Sat Oct  9 17:45:12 2021
)

Fri Oct 22 11:47:51 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:47:33 2021 : JE HOORT MONIQUE SMIT - WILD

Fri Oct 22 11:37:41 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:37:22 2021 : JE HOORT MICHAEL WILLEMSEN - NOU EN

Fri Oct 22 11:33:51 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:33:34 2021 : JE HOORT BABE - NEVER LISTEN TO A BOUZOUKI PLAYER

Fri Oct 22 11:26:15 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:25:57 2021 : JE HOORT JANNES - NOG STEEDS ZIJN WIJ SAMEN

Fri Oct 22 11:23:52 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:23:33 2021 : JE HOORT JANNES - NOG STEEDS ZIJN WIJ SAMEN

Fri Oct 22 11:15:14 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:14:57 2021 : JE HOORT DANA WINNER - HET KLEINE PARADIJS

Fri Oct 22 11:13:57 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:13:36 2021 : JE HOORT DANA WINNER - HET KLEINE PARADIJS

Fri Oct 22 11:10:12 2021 : RADIONL - ALTIJD AAN!

Fri Oct 22 11:09:53 2021 : JE HOORT NIELS KORSUIZE - MARILOE


MOT/PAD Decoder 2.41F, (c) Georg Acher/BayCom GmbH