WDR 2 KÖLN Program Associated Data

content/07A8.jpg (Sun Oct 25 23:55:46 2020
)

Sun Oct 25 23:53:13 2020 : Seven days in sunny June - Jamiroquai

Sun Oct 25 23:53:01 2020 : WDR 2 Weltzeit mit Steffi Klaus

Sun Oct 25 23:50:19 2020 : Ride it - Regard

Sun Oct 25 23:50:13 2020 : WDR 2 Weltzeit mit Steffi Klaus

Sun Oct 25 23:49:27 2020 : Wir sind der Westen

Sun Oct 25 23:49:12 2020 : WDR 2 Weltzeit mit Steffi Klaus

Sun Oct 25 23:48:27 2020 : Wir sind der Westen

Sun Oct 25 23:48:12 2020 : WDR 2 Weltzeit mit Steffi Klaus

Sun Oct 25 23:47:26 2020 : Wir sind der Westen

Sun Oct 25 23:47:11 2020 : WDR 2 Weltzeit mit Steffi Klaus

Sun Oct 25 23:46:24 2020 : Wir sind der Westen

Sun Oct 25 23:46:09 2020 : WDR 2 Weltzeit mit Steffi Klaus

Sun Oct 25 23:45:53 2020 : Wir sind der Westen

Sun Oct 25 23:42:04 2020 : Private dancer - Tina Turner

Sun Oct 25 23:39:04 2020 : Giants - Dermot Kennedy

Sun Oct 25 23:38:27 2020 : Wir sind der Westen


MOT/PAD Decoder 2.41F, (c) Georg Acher/BayCom GmbH